W przypadku kiedy jednostki samorządowe, chcą dokonać zakupów towarów lub usług, wówczas powinno się ogłosić zamówienie publiczne.

W tym przypadku do przetargu może przystąpić każda firma, która może zrealizować daną usługę czy też dostarczyć określony towar. Warto zwrócić uwagę, iż w tym przypadku obowiązuje zasada uczciwej konkurencji, jednostki samorządowe powinny udostępnić wszystkim zainteresowanym zapisy ogłoszenia zamówienia publicznego. W tym przypadku oczywiście istnieje zasada bezstronności, żadna z firm nie powinna być faworyzowana, powinny być wybierane najlepsze oferty. Oczywiście wszystko powinno odbywać się jawnie, zatem wszystkie dokumenty czy też informacje powinny być dostępne przykładowo na stronach internetowych danej jednostki samorządowej. Oczywiście wszystkie reguły powinny być sprecyzowane jasno, tak aby nie budziły żadnych wątpliwości, tak aby kryteria były zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych. Firmy, które są zainteresowane realizacją tego rodzaju usług czy też dostarczenia towaru, mogą zgłaszać swoje oferty, oczywiście jest to zgłaszane na piśmie. Zamówienia jednostek administracyjnych na towary i usługi

W tym wypadku powinni oni odpowiedzieć na wszystkie wytyczne określone przez jednostkę samorządową, będzie to przykładowo cena, czas realizacji, wszystkie inne wymogi.

Oczywiście zamawiająca usługę czy też towar jednostka określa także różnego rodzaju specjalistyczne wymagania. Mogą być to przykładowo różnego rodzaju pozwolenia czy certyfikaty, które musi posiadać firma, aby mogła startować w przetargu. Często także firmy nie mogą zalegać z podatkami czy też z płatnościami do ZUS. Może się jednak przydarzyć, że jedna z firm poczuje się w jakiś sposób pokrzywdzona w wyniku przetargu, uzna że jej oferta została odrzucona niesłusznie. W tym przypadku może pomóc kancelaria lub też prawnik zamówienia publiczne, mimo iż powinny być zawsze jasno opisane, czasem mogą budzić wątpliwości którejś ze stron. Dlatego też kancelaria prawna może przeanalizować wszystkie wymogi stawiane przez jednostkę administracyjną, także ofertę jaką złożyła dana firma, aby sprawdzić czy zainteresowana firma ma prawo podważyć opinię, stanowisko jednostki administracyjnej co do odrzucenia oferty.